Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy

Kniha Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie – solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného vykurovania, teda vykurovania veľkoplošného sálavého (stropné, stenové a podlahové) so zreteľom na tepelnotechnické, hygienické a energetické aspekty nízkoenergetických domov. Dôraz sa kladie na výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy. Druhá časť je zameraná na špecifikovanie zdrojov nízkopotenciálnej energie, a to energie slnečnej, geotermálnej, resp. energie prostredia. Súčasne sa prezentuje dostupnosť týchto zdrojov na Slovensku a ich technicky využiteľný potenciál. Uvádzajú sa výpočtové postupy pre návrh solárnych a geotermálnych energetických systémov, resp. systémov s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa prezentujú možnosti využitia týchto obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, ale aj iné špecifické prevádzky. V závere sú predstavené niektoré aplikácie využívania nízkoteplotného vykurovania a obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Z obsahu Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy
1.1 Energetická politika v krajinách Európskej únie a v SR
1.2 Energetická situácia vo svete a v SR
1.3 Obnoviteľné zdroje energie vo svete a v SR
1.4 Energetická politika a legislatíva EÚ k OZE
1.5 Prognózy rozvoja
OZE Slnečná energia
2.1 Energetická dostupnosť slnečného žiarenia
2.2 Výpočet a návrh slnečného kolektora
3 Geotermálna energia
3.1 Výskyt geotermálnej energie
3.2 Výpočet a návrh zdroja geotermálnej energie
Energia prostredia
4.1 Dostupnosť energie prostredia
4.2 Výpočet a návrh tepelného čerpadla
4.3 Výpočet a návrh zariadení systému tepelného čerpadla
Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetické domy
5.1 Architektonicko-stavebné požiadavky na nízkoenergetické domy
5.2 Tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy
5.3 Hygienické požiadavky
5.4 Energetické požiadavky na budovy
Nízkoteplotné energetické systémy
6.1 Nízkoteplotné slnečné energetické systémy
6.2 Geotermálne energetické systémy
6.3 Nízkoteplotné systémy s tepelnými čerpadlami
Výpočet a návrh sálavej plochy nízkoteplotného vykurovania
7.1 Výpočet a návrh nízkoteplotného vykurovania
7.2 Výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy nízkoteplotného vykurovania
Energetické hodnotenie nízkoenergetických domov
8.1 Potreba tepla na vykurovanie
8.2 Potreba energie na vykurovanie
8.3 Potreba energie na prípravu teplej vody
Energetická hospodárnosť nízkoteplotných systémov
9.1 Energetická hospodárnosť slnečných termálnych systémov
9.2 Hodnotenie hospodárnosti sústav centralizovaného zásobovania teplom
9.3 Certifikácia tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné systémy

Aplikácie nízkoteplotného vykurovania a využitie OZE
1.1 Solárna energia
1.2 Geotermálna energia
1.3 Tepelné čerpadlá
1.4 Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie

Diskusia k článku

Ďalšie články z informačných technológií